Många kvinnor som upplevt våld i sina relationer beskriver i denna rapport hur de upplever en stor ensamhet när de lämnar relationen, från samhället och från sin omgivning.

En av rapportens viktigaste resultat är att samhällets reaktioner på kvinnornas våldsutsatthet, motstånd och frigörelse ofta ledde till att männens eftervåld och makt fortsatte och upprätthölls. Det innebar även att kvinnorna lämnades ensamma med våldet och dess konsekvenser i stor utsträckning.

Läs gärna rapporten från Sara Skoog Waller, Fil.dr, Lektor i psykologi, Högskolan i Gävle

http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:1642911/FULLTEXT01.pdf